Saturday - Nov. 1st

Sunday - Nov. 2nd

Monday - Nov. 3rd

Tuesday - Nov. 4th

Wednesday - Nov. 5th

Thursday - Nov. 6th

Friday - Nov. 7th

Saturday - Nov. 8th